Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Téléchargez votre mode d'emploi ou notice AEG-ELECTROLUX MCCOMBI625-W/EURO

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre AEG-ELECTROLUX MCCOMBI625-W/EURO : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Lundi 2 Février 2008.

Liens commerciaux

Le mode d'emploi AEG-ELECTROLUX MCCOMBI625-W/EURO vous rend service

Cliquez sur le bouton orange pour lancer le téléchargement du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX MCCOMBI625-W/EURO. La notice AEG-ELECTROLUX est en Français.
Le téléchargement peut durer plus d'une minute, la notice fait 1143 Ko.

Vous pouvez télécharger les notices suivantes connexes à ce produit :

   AEG-ELECTROLUX MCCOMBI625-W/EURO (2136 ko)

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX MCCOMBI625-W/EURO

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

POWERFUNCTIE De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De Powerfunctie wordt maximaal 10 minuten geactiveerd. Daarna wordt de in- ductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. Om aan. de functie te activeren, raakt u verschijnt op het display. Voor uitschakelen, raakt u een kookstand aan. NEDERLANDS 13 VERMOGENSBEHEER Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene kookzone van het paar, en verlaagt het vermogen in de tweede kookzone. Het display van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus. TIMER De uitschakeltijd instellen voor een kookzone. Stel de kookzone in. Raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. Als u de timer wilt uitschakelen voordat de ingestelde tijd is verstreken, stelt u de kookzone in en raakt u - aan. De tijd met telt terug tot 00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit. U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Stel hiervoor de kookzone in en activeert de timer, maar stel geen kookstand in. U moet de kookzone instellen voordat u de timer activeert. Stel de warmteinstelling voor de kookzone in. U kunt dit ook na het activeren van de timer instellen. Voor het activeren van de timer of het wijzigen van de ingestelde tijd, raakt u + of - op het bedieningspaneel van de kookplaat aan. De maximale tijdsduur die u in kunt stellen bedraagt 99 minuten. Het indicatielampje van de kookzone knippert langzaam. De timer begint af te tellen. Als u wilt zien hoeveel tijd er nog resmeerdere malen aan teert, raakt u tot het lampje van de gewenste kookzone snel knippert. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven. Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, knippert 00 en hoort u een geluidssignaal. De kookzone wordt uitgeschakeld. [...] · Plaats het apparaat niet op een basis. VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN · Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. · Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of lichamelijk letsel. · Houd kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat als de deur openstaat of als het apparaat in gebruik is. Gevaar voor letsel of ander permanent lichamelijk letsel. · Gebruik het kinderslot of de Key lockfunctie als het apparaat hiermee uitgerust is. Dit voorkomt dat kinderen en dieren het apparaat per ongeluk aanzetten. AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET · Alleen een bevoegd elektriciën mag het apparaat installeren en aansluiten. Neem contact op met een erkend servicecentrum. Dit om lichamelijk letsel of structurele schade te voorkomen. · Dit apparaat moet worden geaard. · Controleer of de elektrische gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de stroomvoorziening in uw woning. ALGEMENE VEILIGHEID · De specificaties van het apparaat mogen niet worden veranderd. Risico op letsel en beschadiging van het apparaat. · Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter. · Schakel het apparaat na elk gebruik uit. NEDERLANDS 5 · Informatie over het voltage vindt u op het typeplaatje. · U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers. · De elektrische installatie moet isolatie bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden...


Liens commerciaux