Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Téléchargez votre mode d'emploi ou notice AEG-ELECTROLUX ESF47020WR

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre AEG-ELECTROLUX ESF47020WR : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Mardi 3 Mars 2011.

Liens commerciaux

Le mode d'emploi AEG-ELECTROLUX ESF47020WR vous rend service

Cliquez sur le bouton orange pour lancer le téléchargement du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX ESF47020WR. La notice AEG-ELECTROLUX est en Français.
Le téléchargement peut durer plus d'une minute, la notice fait 4488 Ko.

Vous pouvez télécharger les notices suivantes connexes à ce produit :

   AEG-ELECTROLUX ESF47020WR (6040 ko)

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX ESF47020WR

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

Rozsvítí se po zvolení mycího programu Rinse. 1) V prbhu mycího programu se kontrolky soli a lestidla nerozsvítí, i kdyz jsou zásobníky na sl nebo lestidlo prázdné. Tlacítko Zap. Stisknutím tohoto tlacítka zapnete nebo vypnete spotebic. Po deseti minutách od konce mycího programu funkce Auto Off spotebic automaticky vypne. Snizuje se tak spoteba energie. Displej Na displeji se zobrazuje: · Elektronické nastavení stupn zmkcovace vody · Zapnutí a vypnutí dávkovace lestidla (pouze tehdy, je-li zapnutá funkce Multitab) · Délka mycího programu · Cas zbývající do konce mycího programu · Konec mycího programu (na digitálním displeji se objeví nula) · Cas odlozeného startu · Výstrazné kódy. Tlacítko odlozeného startu Optovným stisknutím tohoto tlacítka odlozíte start mycího programu o 1 az 24 hodin. Tlacítko Úspora energie Tato funkce snizuje teplotu ve fázi susení. Spoteba energie se snízí o 25 %. Nádobí mze být na konci programu vlhké, kdyz otevete dvíka spotebice. Doporucu- jeme nechat dvíka otevená, aby mohlo nádobí doschnout. Stisknutím tohoto tlacítka funkci zapnete. Píslusná kontrolka se rozsvítí. Tlacítko Multitab Stisknutím tohoto tlacítka zapnete nebo vypnete funkci Multitab. Viz ,,Funkce Multitab". Tlacítka program Opakovan stisknte jedno z tchto tlacítek, dokud se nerozsvítí ukazatel mycího programu. ite se pokyny v cásti ,,Mycí programy". Tlacítko Zrusit Stisknutím tohoto tlacítka zastavíte probíhající mycí cyklus. ite se pokyny v cásti ,,Nastavení a spustní mycího programu". Tlacítka funkcí Pomocí tchto tlacítek lze: · Elektronicky nastavit stupe zmkcovace vody. Viz ,,Nastavení zmkcovace vody". · Zapnout ci vypnout dávkovac lestidla (pouze se zapnutou funkcí Multitab). Viz ,,Co dlat, kdyz. POUZITÍ SPOTEBICE 1. Zkontrolujte, zda nastavený stupe zmkcovace vody odpovídá tvrdosti vody ve vasí oblasti. Pokud ne, nastavte zmkcovac vody. Naplte zásobník na sl solí pro mycky. Naplte dávkovac lestidla lesticím prostedkem. Vlozte do mycky nádobí a píbory. Nastavte správný mycí program pro daný druh nádobí a stupe znecistní. Naplte dávkovac mycího prostedku správným mnozstvím mycího prostedku. Spuste mycí program. electrolux 7 Pouzijete-li kombinované mycí tablety (3 v 1, 4 v 1, 5 v 1), pouzijte funkci Multitab (viz ,,Funkce Multitab"). NASTAVENÍ ZMKCOVACE VODY Zmkcovac vody slouzí k odstranní minerál a solí z pivádné vody. Tyto minerály a soli mohou spotebic poskodit. [...] Kontaktujte servisní stedisko. · Dávejte pozor, abyste zástrcku a síový kabel za spotebicem neskípli nebo jinak neposkodili. · Po instalaci musí zstat síová zástrcka nadále dostupná. · Neodpojujte síový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vzdy tahejte za zástrcku. Servisní stedisko · Spotebic mze opravovat pouze kvalifikovaná osoba. Kontaktujte servisní stedisko. · Pouzijte výhradn originální náhradní díly. Vyazení spotebice · Aby nedoslo k úrazu nebo vzniku skod: ­ Vytáhnte zástrcku ze zásuvky. ­ Odíznte a vyhote síový kabel. ­ Odstrate dvení západku. Tím zabráníte dtem ci zvíatm, aby se zavely ve spotebici. Hrozí nebezpecí udusení. ­ Spotebic zlikvidujte ve sbrném dvoe v míst vaseho bydlist. Upozornní Mycí prostedky pro mycky nádobí jsou nebezpecné a mohou zpsobit poleptání! · Pokud dojde s tmito mycími prostedky k nehod, okamzit vyhledejte lékaskou pomoc. · Pokud se mycí prostedek dostane do úst, vyhledejte ihned lékaskou pomoc. · Pokud se mycí prostedek dostane do ocí, vyhledejte ihned lékaskou a propláchnte oci vodou. · Mycí prostedky pro mycky nádobí uchovávejte na bezpecném míst mimo dosah dtí. · Nenechávejte dvíka spotebice otevená, pokud je v dávkovaci mycí prostedek. · Dávkovac mycího prostedku naplte az ped spustním mycího programu. POPIS SPOTEBICE 10 1 9 2 3 4 5 6 8 7 1 Horní kos electrolux 5 2 Otocný volic pro nastavení tvrdosti vody 3 Zásobník na sl 4 Dávkovac mycího prostedku 5 Dávkovac lestidla 6 Typový stítek 7 8 9 10 Filtry Dolní ostikovací rameno Horní ostikovací rameno Horní deska OVLÁDACÍ PANEL 1 2 7 9 6 5 4 8 3 A B 10 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tlacítko Zap. Displej Tlacítko Odlozený start (Delay) Tlacítko Úspora energie (Saver) Tlacítko funkce Multitab (Multitab) Tlacítka program Tlacítko Zrusit (Reset) Kontrolky Kontrolky program Tlacítka funkcí Kontrolky Kontrolka mnozství soli. Rozsvítí se, je-li nutné zásobník na sl doplnit. 1) Po doplnní zásobníku mze ukazatel soli jest nkolik hodin svítit. Na provoz spotebice to nemá nezádoucí vliv. Kontrolka stavu lestidla. Rozsvítí se, je-li nutné doplnit dávkovac lestidla. 1) Kontrolka funkce Multitab. Rozsvítí se pi zapnutí funkce. 6 electrolux Kontrolky Kontrolka Úspory energie. Rozsvítí se pi zapnutí funkce. Rozsvítí se po zvolení mycího programu Auto. Rozsvítí se po zvolení mycího programu Intensive. Rozsvítí se po zvolení mycího programu Quick. Rozsvítí se po zvolení mycího programu Eco. [...]..

Vos avis sur le AEG-ELECTROLUX ESF47020WR

 Très pratique et petit, c'est bien pour peu de couverts. La vaisselle est sale apres lavage.


Liens commerciaux