Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Notice AEG-ELECTROLUX EN4001AOW

Télécharger la notice

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX EN4001AOW

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

· Zkontrolujte, zda je zástrcka po instalaci spotebice pístupná. · Pipojujte pouze ke zdroji pitné vody (pokud je k dispozici vodovodní pípojka). 6 Servis · Jakékoliv elektrikáské práce, nutné pro zapo jení tohoto spotebice, smí provádt pouze kvalifikovaný elektriká nebo osoba s píslus ným oprávnním. · Pokud je spotebic nutné opravit, obrate se na autorizované servisní stedisko, které smí pouzít výhradn originální náhradní díly. 7 Ochrana zivotního prostedí Tento pístroj neobsahuje plyny, které mohou poskodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím okruhu, ani v izolacních mate riálech. Spotebic nelikvidujte spolecn s domácím odpadem a smetím. Izolacní pna obsahuje holavé plyny: spotebic je nutné zlikvidovat podle píslusných pedpis, které získáte na obecním úad. Zabrate poskození chladicí jed notky, hlavn vzadu v blízkosti výmní ku tepla. Materiály pouzité u tohoto spotebice oznacené symbolem jsou recyklovatelné. 4 Cistní a údrzba · Ped cistním nebo údrzbou vzdy spotebic vypnte a vytáhnte síovou zástrcku ze sít. · Necistte spotebic kovovými pedmty. · K odstranní námrazy nepouzívejte ostré pedmty. Pouzijte plastovou skrabku. · Pravideln kontrolujte a cistte odtokový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený, uvoln te ho. Jestlize je otvor ucpaný, rozlije se voda na dno chladnicky. 5 Instalace U elektrického pipojení se pecliv ite pokyny uvedenými v píslusných od stavcích. CESKY 5 2. POPIS SPOTEBICE 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 Zásuvky na ovoce 6 Policka na máslo 8 Police na lahve 10 Typový stítek 9 Mrazicí kose 9 2 Sklenné police 3 Zásuvka FreshZone 4 Stojan na lahve 5 Termostat 7 Police ve dveích 3. PROVOZ 3. 1 Zapnutí Zasute zástrcku do nástnné zásuvky. Otocte regulátorem teploty doprava na stední nastavení. 3 Regulace teploty Teplota se reguluje automaticky. Chcete-li spotebic nastavit, postupujte takto: · otocte regulátorem teploty smrem na nizsí nastavení, chcete-li dosáhnout vyssí teploty. · otocte regulátorem teploty smrem na vyssí nastavení, chcete-li dosáhnout nizsí teploty. Nejvhodnjsí je obvykle stední nasta vení. 2 Vypnutí Chcete-li spotebic vypnout, otocte regulátorem teploty do polohy "O". 6 www. electrolux. com Pi hledání pesného nastavení mjte na pamti, ze teplota uvnit spotebice závisí na: · teplot místnosti · cetnosti otevení dveí · mnozství vlozených potravin · umístní spotebice. [...] 2 Vseobecné bezpecnostní informace UPOZORNNÍ Napájecí kabel se nesmí nastavovat. Zkontrolujte, zda není zástrcka stlacená nebo poskozená zadní stranou spotebi ce. Stlacená nebo poskozená zástrcka se mze pehát a zpsobit pozár. Ovte si, zda je zástrcka spotebice dobe pístupná. Netahejte za napájecí kabel. Pokud je síová zásuvka uvolnná, neza sunujte do ní zástrcku. Hrozí nebezpecí úrazu elektrickým proudem nebo pozáru. Spotebic se bez krytu zárovky vnitního osvtlení (je-li soucástí vybavení) nesmí provozovat. 4 www. electrolux. com · Tento spotebic je tzký. Pi pemisování spotebice bute proto opatrní. · Nevytahujte vci z mrazicího oddílu, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ru ce, protoze byste si mohli zpsobit odeniny nebo omrzliny. · Spotebic nesmí být dlouhodob vystaven pímému slunecnímu záení. · V tomto spotebici se pouzívají speciální zá rovky (jsou-li soucástí výbavy) urcené pouze pro pouzití v domácích spotebicích. Tyto zá rovky nejsou vhodné pro osvtlení místností. 3 Denní pouzívání · Ve spotebici nestavte horké nádoby na pla stové cásti spotebice. · Neskladujte v nm holavý plyn nebo tekutiny, protoze by mohly vybuchnout. · Potraviny neukládejte pímo na vtrací otvory v zadní stn. (Pokud je spotebic beznámra zový) · Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat. · Zakoupené zmrazené potraviny skladujte pod le pokyn daného výrobce. · Pokyny výrobce spotebice týkající se uchová ní potravin je nutné písn dodrzovat. ite se píslusnými pokyny. · Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vy sokým obsahem kyslicníku uhlicitého nebo nápoje s bublinkami, protoze vytváejí tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a po skodit spotebic. · Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mraznic ky, hrozí nebezpecí popálení. · Vybalte spotebic a zkontrolujte, zda není po skozený. Je-li spotebic poskozený, nezapo jujte ho do sít. Pípadné poskození okamzit nahlaste prodejci, u kterého jste spotebic koupili. V tomto pípad si uschovejte obal. · Doporucujeme vám, abyste se zapojením spotebice pockali nejmén ctyi hodiny, aby olej mohl natéct zpt do kompresoru. · Okolo spotebice musí být dostatecná cirkula ce vzduchu, jinak by se pehíval. K dosazení dostatecného vtrání se ite pokyny k insta laci. · Pokud je to mozné, ml by spotebic stát za dní stranou ke stn, aby byly jeho horké cásti nepístupné (kompresor, kondenzátor), a ne mohli jste o n zachytit nebo se spálit. [...]..

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre AEG-ELECTROLUX EN4001AOW : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Lundi 5 Mai 2012.