Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Notice AEG-ELECTROLUX EC3201AOW

Télécharger la notice

A voir aussi

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX EC3201AOW

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

6 Teenindus · Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik. · Käesolev toode tuleb teenindusse viia volita tud teeninduskeskussesse ja kasutada tohib ainult originaal varuosi. 7 Keskkonnakaitse Käesolev seade ei sisalda osoonikihti kahjustada võivaid gaase ei selle kül mutussüsteemis ega isolatsioonimater jalides. Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisal dab kergestisüttivaid gaase: seade tu leb utiliseerida vastavalt kohaldatavate le määrustele, mille saate oma kohali kust omavalitsusest. Vältige jahutus seadme kahjustamist, eriti taga soojus vaheti läheduses. Selles seadmes ka sutatud materjalid, millel on sümbol , on korduvkasutatavad. 4 Hooldus ja puhastamine · Enne hooldust lülitage seade välja ja ühenda ge toitepistik pistikupesast lahti. · Ärge puhastage masinat metallist esemetega. · Ärge kasutage seadmest härmatise eemalda miseks terevaid esemeid. Kasutage plastmas sist kaabitsat. 5 Paigaldamine Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt vastavas alalõigus toodud juhiseid. EESTI 5 2. SEADME KIRJELDUS 1 2 7 6 3 4 5 1 Kaane käepide 2 Lukk 3 Andmeplaat 4 Temperatuuriregulaator 5 Sulatusvee äravooluava 6 Klapp: kaane lihtne avamine 7 Sisevalgustus 3. KÄITUS 3. 1 Sisselülitamine Sisestage toitepistik pistikupessa. Märgutuli süttib. Keerake temperatuuriregulaator päripäeva kesk misse asendisse. Kui temperatuur seadmes läheb liiga kõrgeks, süttib hoiatustuli. 2 Väljalülitamine Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuuri nupp asendisse OFF. 3 Temperatuuri reguleerimine Temperatuuri reguleeritakse automaatselt. 6 www. electrolux. com Seadme töölerakendamiseks toimige järgmiselt: · minimaalse külma saavutamiseks keerake temperatuuriregulaatorit poole. · maksimaalse külma saavutamiseks keerake temperatuuriregulaatorit poole. Kõige sobivam on tavaliselt keskmine säte. Siiski tuleb sobiva sätte valimiseks pidada mee les, et seadme sisetemperatuur sõltub: · ruumi temperatuurist; · kaane avamise sagedusest; · säilitatava toidu kogusest; · seadme asukohast. JUHTPANEEL 1 2 3 4 1 Kõrge temperatuuri märgutuli 2 Märgutuli 3 Action Freeze märgutuli 4 Action Freeze lüliti 4. 2 Kõrge temperatuuri hoiatus Temperatuuri tõusule sügavkülmkastis (nt voolu katkestuse tõttu) osutab: · häire märgutule süttimine, · helisignaal. [...] juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või neid ju hendab seadme kasutamisel isik, kes nende turvalisuse eest vastutab. Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks. · Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht. · Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et mängi vad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks end kappi. · Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihen ditega versioon vahetab välja vanema vedru lukustussüsteemiga seadme, siis enne vana seadme äraviskamist veenduge, et lukustus mehhanismi poleks võimalik enam kasutada. Vastasel juhul võib seade muutuda lapse jaoks surmalõksuks. 2 Üldine ohutus HOIATUS Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul. 4 www. electrolux. com · Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet ot sese päikesevalgusega. · Selles seadmes kasutatavad lambid (kui need on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide valgustamiseks. 3 Igapäevane kasutamine · Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plast massist osadele. · Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikku, sest need võivad plahvatada. · Ärge paigutage toiduaineid vastu tagaseinas asuvat õhu väljalaskeava. (Kui on tegemist härmatisevaba seadmega) · Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulata mist uuesti külmutada. · Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud toi tu vastavalt toidu tootja juhistele. · Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid ju hiseid. · Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud jooke, kuna see tekitab anumas rõhju, mis võib põh justada plahvatuse, mis omakorda kahjustab seadet. · Seadmega tehtud jää võib otse seadmest söömisel külmapõletust tekitada. · Pakkige seade lahti ja kontrollige ega see kahjustada pole saanud. Ärge ühendage sea det, kui see on viga saanud. Teatage võimali kest kahjustustest koheselt toote müüjale. Sel juhul jätke pakend alles. · On soovitatav enne seadme taasühendamist oodata vähemalt kaks tundi, et õli saaks kom pressorisse tagasi voolata. · Seadme ümber peab olema küllaldane õhu ringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuu menemise. Piisava ventilatsiooni tagamiseks, järgige paigaldamisjuhiseid. · Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lä hedal. [...]..

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre congélateur AEG-ELECTROLUX EC3201AOW : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Dimanche 5 Mai 2012.

Vous pouvez télécharger les notices suivantes connexes à ce produit :

   AEG-ELECTROLUX EC3201AOW (1535 ko)

Joint pour congélateur AEG-ELECTROLUX EC3201AOW19,96 € *
19,96 € *
★★★★★
Thermostat pour congélateur AEG-ELECTROLUX EC3201AOW8,12 € *
8,12 € *
★★★★★
Tiroir pour congélateur AEG-ELECTROLUX EC3201AOW18,52 € *
18,52 € *
★★★★★
Porte pour congélateur AEG-ELECTROLUX EC3201AOW25,05 € *
25,05 € *
★★★★★
Poignée pour congélateur AEG-ELECTROLUX EC3201AOW7,31 € *
7,31 € *
★★★★★
Résistance pour congélateur AEG-ELECTROLUX EC3201AOW14,28 € *
14,28 € *
★★★★★
Ventilateur pour congélateur AEG-ELECTROLUX EC3201AOW10,54 € *
10,54 € *
★★★★★
Toutes les pièces détachées

* Prix indicatif de vente, le prix exact sera affiché après que vous ayez saisi la référence de votre appareil.