Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Notice congélateur AEG-ELECTROLUX AVQ2123

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre congélateur AEG-ELECTROLUX AVQ2123 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Lundi 2 Février 2008.

Liens commerciaux

Le mode d'emploi congélateur AEG-ELECTROLUX AVQ2123 vous rend service

Cliquez sur le bouton orange pour lancer le téléchargement du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX AVQ2123. La notice AEG-ELECTROLUX est en Français.
Le téléchargement peut durer plus d'une minute, la notice fait 3168 Ko.

Vous pouvez télécharger les notices suivantes connexes à ce produit :

   AEG-ELECTROLUX AVQ2123 (3168 ko)

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX AVQ2123

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

Seadke temperatuurinupp maksimaalse kül mutuse asendisse ja hoidke teda nii kaks kuni kolm tundi. Paigutage tagasi kõik külmutatavad toiduai ned. Ärge kunagi kasutage teravaid esemeid jää kraapimiseks kuna niiviisi võite sea det vigastada. Ärge kasutage sulatus protsessi kiirendamiseks mehhaanilisi vahendeid või muid mooduseid, mida pole tootja poolt ette nähtud. Tempera tuuri tõus külmutatud toiduainetes võib vähendada nende kasutusiga. Seadme seintele koguneva härmatise hulk suureneb, kui välisõhu niiskusesi saldus on suur või juhul, kui külmutatav toit ei ole korralikult pakitud. 2 Sügavkülmuti sulatamine Sulatage sügavkülmik, kui jääkihi paksus on 10-15 mm. Kõige parem on külmikut sulatada siis kui seal pole üldse või on väga vähe toitu. Jää eemaldamiseks toimige järgnevalt: 1. Lülitage seade välja. Võta külmikust välja toiduained, keera need ajalehepaberisse ja ladusta jahedasse koh ta. Jätke kaas avatuks, eemaldage kork sula tusvee äravoolu trapi eest ja laske sulatus veel vanni voolata. Jää kiiremaks eemalda miseks kasuga kaabitsat. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage kor ralikult kõik pinnad ja pange kork tagasi. 3 Töö vahepealsed ajad Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel, raken dage järgmisi abinõusid: 1. Lülitage seade välja. Võtke pistik pesast välja. Võtke kõik toit välja. ja puhastage seadet ning kõiki tarvikuid. Ebameeldivate lõhnade vältimiseks jätke kaas lahti. Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et sees olev toit voolukatkestuse korral ei rikneks. MIDA TEHA, KUI. ETTEVAATUST Enne veaotsingut võtke pistik pesast välja. Veaotsingut, mida ei ole antud juhendis äratoodud, võib läbi viia ainult kvalifit seeritud elektrik või kompetentne isik. Normaalsel kasutamisel on kuulda mõ ningast müra (kompressor, jahutusve deliku ringlus). Probleem Seade tekitab müra. Kompressor töötab pide valt. Võimalik põhjus Seadmel puudub korralik tugi. [...] · Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide selles juhises kirjeldatud viisil koduseks säili tamiseks. · Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks me haanilisi seadmeid või muid kunstlikke vahen deid. · Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid (näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja ei ole vastavat sobivust otseselt kinnitanud. · Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist. · Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu, kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas. Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tuleb vältida jahutusaine süsteemi komponentide kahjustamist. Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama: ­ vältige tuleallikate lähedust, ­ õhutage põhjalikult ruumi, milles seade paikneb. · Seadme parameetrite muutmine või selle mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toite juhtme kahjustamine võib põhjustada lühiü henduse, tulekahju ja/või elektrilöögi. HOIATUS Elektriliste komponentide (toitejuhe, pis tik, kompressor) asendustööd tuleb ohu vältimiseks tellida kvalifitseeritud tehni kult või teenusepakkujalt. Toitejuhtme pikendamine on keelatud. Veenduge, et toitepistik ei ole seadme ta gakülje poolt muljutud ega kahjustatud. Muljutud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju. Tagage juurdepääs seadme toitepistiku le. Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmba mise teel. Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepisti kut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht! 6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti katteta (kui see on ette nähtud). · See seade on raske. Seda liigutades olge et tevaatlik. · Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/mär jad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi või külmahaavandeid...

Pièces détachées AEG-ELECTROLUX AVQ2123

Joint de porte pour congélateur AEG-ELECTROLUX AVQ2123
Thermostat pour congélateur AEG-ELECTROLUX AVQ2123
Tiroir pour congélateur AEG-ELECTROLUX AVQ2123
Porte pour congélateur AEG-ELECTROLUX AVQ2123
Poignee pour congélateur AEG-ELECTROLUX AVQ2123
Resistance pour congélateur AEG-ELECTROLUX AVQ2123
Ventilateur pour congélateur AEG-ELECTROLUX AVQ2123
Relais de démarrage pour congélateur AEG-ELECTROLUX AVQ2123
Condensateur pour congélateur AEG-ELECTROLUX AVQ2123
Interrupteur pour congélateur AEG-ELECTROLUX AVQ2123

Toutes les pièces detachées pour congélateur AEG-ELECTROLUX AVQ2123...